Sistemski organizovano slobodno vreme

  • 0 comments
upoznajmo-svoj-grad

Nakon svih obaveza u školi (časovi, sekcije, učenički parlament) učenici odlaze kući. Kod kuće ih čeka ručak, društvo u vidu bake i deke. Ali, detetu su potrebni vršnjaci. Detetu je potrebno da se bavi sobom i svojim potrebama.

Ovde ulazimo u fenomen slobodnog vremena, koje predstavlja

‘’vreme koje pojedinac ispunjava i oblikuje prema vlastitim željama, bez bilo koje vrste obaveze ili nužde’’.

(Pedagoška enciklopedija, Slobodno vreme, 353. strana, Beograd, 1989.)

Danas su to najčešće aktivnosti na internetu, pa čak i onda kada društvo prave vršnjaci kod kuće.

 

Šta roditelji žele?

Da li je to upravo ono što roditelji žele kada je u pitanju vaspitanje i obrazovanje deteta?! Posebno je pitanje slobodnog vremena važno u periodu puberteta, pa i predpuberteta, kada se dete naglo razvija i formira svoju percepciju sveta.

Upravo u ovom periodu se formira identitet pojedinca, kada se primenjuju (ili ne primenjuju) radne navike, kada se pokazuje odgovornost prema svojim obavezama, što je slika o budućem zaposlenom i odgovornom članu jedne zajednice.

Sve je više roditelja, koji teže da slobodno vreme njihovog deteta bude sistemski organizovano, odnosno da je ispunjeno posebnim vaspitno-obrazovnim oblicima aktivnosti,

‘’u kojima učenici zadovoljavaju svoja interesovanja, razvijaju sposobnosti, ispoljavaju stvaralštvo’’.

(Pedagoška enciklopedija, Slobodne aktivnosti učenika…, 353. strana, Beograd, 1989.)

Kuća znanja, Centar za kreativnu edukaciju, od samog početka svoga rada, neguje različite vidove vaspitno-obrazovnih aktivnosti, koje za vreme školske godine, a posebno za vreme letnjeg raspusta, zadovoljavaju individualne potrebe deteta kada je reč o slobodnom vremenu.

 

Šta dete želi?

Osnovni usmerivač za izbor aktivnosti jesu interesovanja učenika.

Cilj slobode izbora aktivnosti od strane samog deteta jeste osećaj zadovoljstva i svest da mu je život ispunjen. Svaka ta aktivnost, lično izabrana, koja obezbeđuje lično zadovoljstvo, vodi ka čvršćem usvajanju novih saznanja.

Dete povezuje učenje sa radom, pri čemu se razvijaju radne navike.

Aktivnosti u slobodnom vremenu najčešće okuplja par ili grupu vršnjaka, kada se razvija drugarstvo, a dete se navikava na saradnju. Sve ovo vodi ka zdravoj socijalizaciji deteta.

U slobodnom vremenu dete je u prilici da samostalno izabere svoju aktivnost u datom trenutku, te da joj se posveti. U tom trenutku intenzivno radi dečja percepcija problema, te dete uključuje sve aspekte razmišljanja, koji pokrivaju stvaralačko izražavanje deteta.

 

Slobodno vreme u boravku ”Mudre sove”

Kada se roditelji odlučuju da upišu dete u privatni boravak ‘’Mudre sove’’, pored tog obrazovnog aspekta, posebnu pažnju pridaju razvoju kolektivnog duha. Dete je usmereno na grupu, na svoj kolektiv. U prilici je da formira svoje mesto u kolektivu, da se upoređuje, takmiči, uči socijalne tehnike ponašanja.

Kada se upiše u boravak ‘’Mudre sove’’, svako dete dobija svoj Portfolio, u koji se upusuju uspesi, napredovanja, interesovanja. Prati se razvoj deteta.

Kuća znanja je za potrebe svojih polaznika formirala poseban Letnji program, po kojem smo postali prepoznatljivi:

  • Izleti i posete u Beogradu
  • Kreativne radionice (likovna umetnost, pisanje Dnevnika, matematika kroz igru)
  • Dnevnik druženja sa mudrim sovama
  • Igre u parku
  • Društvene igre u prostorijama boravka
  • Sportske aktivnosti
  • Prelistavanje dečje štampe

 

Ramona Ručnov

 

Share Social

About the Author: kucaznanja